Posts

Showing posts from November, 2015

Ciri dan Contoh Gambar Rumah Minimalis Tropika Modern

Image

Contoh Cara Menghitung Kadar Pagar Besi untuk Rumah Minimalis

Image
ContohCaraMenghitungKadarPagarBesi untukRumahMinimalis - Pagar merupakan salah satu elemen penting yang perlu anda perhatikan ketika membina sebuah rumah. Seperti yang kita ketahui, fungsi pagar itu sendiri adalah sebagai pelindung rumah sehingga membuat para penghuni yang tinggal dalam rumah tersebut merasa lebih aman. Oleh kerana pentingnya peranan pagar untuk rumah, maka dari itu anda sebaiknya benar-benar harus memberi perhatian kepada unsur-unsur ini, tidak hanya dari segi fungsionalnya saja namun akan lebih baik lagi bila anda juga memberi perhatian mengenai segi estetikanya, sehingga pagar tersebut boleh juga digunakan sebagai penunjang penampilan bahagian depan rumah anda agar kelihatan lebih menarik.

Pagar BesiSalah satu bahan binaan yang sering dijadikan sebagai pagar adalah besi. Untuk membuat pagar besi yang sesuai dengan keinginan anda, biasanya anda boleh membelinya di tukang pagar atau menggunakan perkhidmatan bengkel las. Namun, sayangnya biasanya juga para penjual pag…

Contoh Denah Rumah Sederhana yang Sihat dan Terlihat Menarik

Image
Contoh Denah Rumah Sederhana yang sihat dan Kelihatan Menarik - Setiap keluarga pastilah mendambakan sebuah rumah yang selesa dan indah dipandang mata. Walaupun sederhana namun bila rumah tersebut tersusun dengan rapi, mulai dari setiap bilik di dalamnya telah dirancang dengan baik hingga penataan perabot di dalamnya pun ditata sedemikian rupa agar tidak membuat rumah sederhana itu terasa sesak oleh kerana banyak perabot yang dijaja di dalam rumah, maka rumah sederhana itu akhirnya dapat juga dijadikan sebagai rumah idaman yang mampu memenuhi keperluan setiap orang yang tinggal di dalamnya.
Sebelum mendapatkan rumah yang sesuai dan sesuai dengan harapan, tentu saja rumah tersebut harus dibina terlebih dahulu, dan sebelum rumah dibina hendaknya anda menghendakkannya dengan matang. Salah satu perancangan matang yang boleh anda lakukan ketika ingin membuat sebuah rumah sederhana yang layak untuk dihuni, kerana tidak hanya menarik untuk dilihat tetapi juga memenuhi aspek kesih…

Contoh Tampak Depan Rumah Minimalis yang Elegant

Image
Contoh Rumah Minimalis Tampak Depan yang Elegant - Setiap orang khususnya yang sudah membina rumah tangga tentunya menginginkan sebuah rumah yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal yang selesa untuk mereka. Namun, kebanyakan orang juga mendambakan sebuah rumah yang rekabentuknya menarik dan kelihatan elegan, terutama pada bahagian eksteriornya termasuk bahagian rumah yang kelihatan dengan jelas menghadap ke jalanan.

Tampak depan sebuah rumah memang cukup penting untuk diperhatikan, sebab hal tersebut selain merupakan perkara pertama yang akan menjadi sorotan ketika orang melihat rumah anda, bahagian tampak depan itu juga boleh mewakili atau mewakili watak dari penghuni yang tinggal di dalam rumah tersebut. Oleh sebab itu, anda pastinya tak akan mau bila dikira sebagai orang yang berantakan, hanya kerana bahagian rumah anda yang tampak depan desainnya tak terkonsep dan kurang menarik.

Oleh kerana itu, apabila anda membina sebuah rumah, sebaiknya anda benar-benar mempertimbangkan b…

Contoh Rumah Minimalis Tampak Depan yang Elegan

Image
Contoh Rumah Minimalis Tampak Depan yang EleganSetiap orang khususnya yang sudah membina rumah tangga tentunya menginginkan sebuah rumah yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal yang nyaman untuk mereka. Namun, kebanyakan orang juga mendambakan sebuah rumah yang desainnya menarik dan terlihat elegan, terutama pada bagian eksteriornya termasuk bagian rumah yang tampak dengan jelas menghadap ke jalanan.
Tampak depan sebuah rumah memang cukup penting untuk diperhatikan, sebab hal tersebut selain merupakan hal pertama yang akan menjadi sorotan ketika orang melihat rumah anda, bagian tampak depan itu juga dapat merepresentasikan atau mewakili karakter dari penghuni yang tinggal di dalam rumah tersebut. Oleh sebab itu, anda pastinya tak akan mau bila dikira sebagai orang yang berantakan, hanya karena bagian rumah anda yang tampak depan desainnya tak terkonsep dan kurang menarik. 
Oleh karena itu, ketika anda membangun sebuah rumah, sebaiknya anda benar-benar mempertimbangkan bagaimana …

Contoh Gambar Rumah Minimalis Type 21 yang selesa dan Layak untuk Dihuni

Image
ContohGambarRumahMinimalisType21yangselesadanLayakuntukDihuni - Setiaporangkhususnyayangsudahmembinarumahtanggatentunyamenginginkansebuahrumahyangdapatdijadikansebagaitempattinggalyangselesauntukmereka. Namun,kebanyakanorangjugamendambakansebuahrumahyangrekabentuknyamenarikdankelihatanelegan, terutamapadabahagianeksteriornyatermasukbahagianrumahyangkelihatandenganjelasmenghadapkejalanan.

Tampakdepansebuahrumahmemangcukuppentinguntukdiperhatikan, sebabhaltersebutselainmerupakanperkarapertamayangakanmenjadisorotanketikaorangmelihatrumahanda, bahagiantampakdepanitujugabolehmewakiliataumewakiliwatakdaripenghuniyangtinggaldidalamrumahtersebut. Olehsebabitu, andapastinyatakakanmaubiladikirasebagaiorangyangberantakan, hanyakeranabahagianrumahandayangtampakdepandesainnyatakterkonsepdankurangmenarik.

Olehkeranaitu, apabilaandamembinasebuahrumah, sebaiknyaandabenar-benar mempertimbangkanbagaimanareka bentukdankonsepyanginginandapaparkanpadarumahandatersebut. Untukmendapatkangambaran yangtampakdep…